شب قدر
 2,190

شهید
 5,917

عاشقانه
 11,104

روز جوان
 9,681

فاطمیه
 29,355

مادر
 34,414