عاشقانه
 4,230

روز جوان
 3,592

فاطمیه
 22,849

مادر
 27,590

تنگ ماهی
 29,531